Werkateliers

Waarderend Toezicht heeft een aanbod ontwikkeld voor Raden van Toezicht en Commissarissen die willen reflecteren op het eigen functioneren en die zelf actief op zoek gaan naar informatie om haar rollen goed te kunnen vervullen.

Werkbezoek

Kijk en doe als een organisatie-antropoloog

Waarom

Voor goed toezicht is adequate informatie essentieel.

In de praktijk van goed toezicht wordt van de toezichthouder/commissaris verwacht dat hij zelf bepaalt welke informatie hij nodig heeft om goed toezicht te kunnen houden. De bestuurder en de verschillende rapportages zijn daarvoor belangrijke bronnen. De vraag is wel of dit voldoende is om daadwerkelijk goed beeld van en feeling te krijgen met de organisatie.

Steeds meer is het dan ook gebruikelijk dat toezichthouders en commissarissen zelf de organisatie ingaan om zich een beeld te vormen van het reilen en zeilen van de organisatie: op werkbezoek dus!

Onze aanpak

Goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt ook voor het werkbezoek.

In dit werkatelier worden handvatten geboden om meer rendement uit het werkbezoek te halen. Wij putten daarvoor uit onze jarenlange kennis en ervaring als organisatieadviseurs en interim-managers en we maken o.a. gebruik van de kennis en de inzichten van de (organisatie-)antropologie. Een vakgebied waar het doen van onderzoek/veldwerk essentieel is én waarin men aandacht heeft voor mens en cultuur. In de training worden kennisoverdracht en actieve werkvormen afgewisseld.

In dit werkatelier:

 • leert u kijken door de bril van de organisatie-antropoloog
 • besteedt u aandacht aan waarnemen, kijken en luisteren
 • staat u stil bij de voorbereiding van het werkbezoek
 • besteedt u tijd aan de reflectie op de informatie van het werkbezoek
 • wordt aandacht besteed aan het delen van de reflectie, de dialoog en het duiden van de resultaten van het werkbezoek.

Opbrengsten

 • kennis van de organisatie-antropologie en de mogelijkheden om dit in de eigen praktijk toe te passen
 • handvatten voor het voorbereiden en het doen van het werkbezoek
 • geoefend met waarnemen, kijken en luisteren
 • kennis van methoden om te reflecteren op de informatie van het werkbezoek
 • geoefend met het delen, de dialoog en het duiden van de informatie van het werkbezoek

Voor wie

Het werkatelier Het werkbezoek is bedoeld voor toezichthouders en commissarissen die het rendement van het afleggen van een werkbezoek willen vergroten en die het doen een werkbezoek methodischer willen aanpakken onder meer door gebruik te maken van de kennis en inzichten van de organisatie-antropologie.

Dit werkatelier wordt incompany aangeboden.

Methodisch Reflecteren

Leren over het goede gesprek

Waarom

Doen we als raad van toezicht het goede en doen we het goede goed? Wordt het goede gesprek gevoerd tussen bestuurder(s) en toezichthouders? Om binnen de raad van toezicht/commissarissen deze vragen te beantwoorden en ook continue willen leren en blijven ontwikkelen als raad binnen een sterk veranderend maatschappelijke context is het belangrijk om goed te kunnen reflecteren.  Naast de zelfevaluatie met externe begeleiding, wordt steeds meer verwacht dat Raden van toezicht en commissarissen in staat zijn zelf een goede evaluatie of reflectie op het eigen functioneren in haar praktijk toe te passen.

Onze aanpak

Met dit werkatelier slaat u twee vliegen in een klap. U reflecteert op uw eigen gesprekken in de Raad van Toezicht/Commissarissen en leert vervolgens hoe u deze reflectie op een kwalitatieve en methodische manier kunt toepassen in uw vergaderingen. Wij maken gebruik van onze kennis en inzichten die we als organisatieadviseurs toepassen met betrekking tot lerende organisaties en het voeren van het goede gesprek. Het zelf ervaren is een zeer krachtige vorm van leren, die we ook toepassen in onze masterclasses.

In dit werkatelier:

 • leert u reflectiemethoden kennen
 • oefent u in het toepassen van reflectiemethoden
 • staat u stil bij uw eigen rol in het toepassen van methodische reflectie in uw raad van toezicht/commissarissen
 • reflecteert u op de gesprekken binnen uw eigen Raad van Toezicht/Commissarissen
 • staat u stil bij de toegepaste reflectiemethode die u zelf heeft toegepast in uw raad
 • oefent u in aanscherpen en van de toepassing van reflectievormen in de praktijk van goed toezicht.

Opbrengsten

 • gereflecteerd en geleerd over uw eigen gesprekken in de RvT/RvC
 • inzicht en kennis van verschillende reflectiemethoden
 • geoefend met reflecteren en feedback geven
 • een gevulde gereedschapskist om zelf methodisch te kunnen reflecteren
 • invulling kunnen geven aan de eisen van accreditatie van het onderdeel reflectie en evaluatie.

Voor wie

De methodische reflectie is bedoeld voor voorzitters van Raden van Toezicht en Commissarissen of rolhouders voor het thema Accreditatie binnen de Raad van Toezicht/Commissarissen. Zij, die het belang inzien van het goede gesprek en het evalueren van haar eigen vergaderingen door zich te bekwamen in methoden van reflectie om deze in het vervolg zelf te kunnen toepassen.

Dit werkatelier wordt incompany aangeboden.