Opdrachten


Zelfevaluaties

Zelfevaluaties voerden we uit voor:


Lezingen en Werkateliers

 • Regiobijeenkomst Zuid-Holland en Zeeland, NVTZ. Workshop over ruimte creëren in gesprekken van de Raad van Toezicht
 • NVTZ, werkatelier methodische reflectie
 • Bestuur Passend Primair Onderwijs, een werkatelier over goed toezicht in passend onderwijs
 • Platform voor governance in Cultuur, inleiding Waarderend Toezicht in tuinkamersessie
 • Universiteit Twente, workshop Waarderend Toezicht in de mastercourse Toekomstgericht Toezichthouden.
 • Alumni Leergang Talent en Organisatieontwikkeling, lezing Waarderend Toezicht.
 • The Midfield, lezing Waarderend Toezicht
 • Regiobijeenkomst NVTZ Utrecht/Flevoland, workshop Op Werkbezoek
 • Jaarcongres VTW, toezicht met passie, workshop Op Werkbezoek
 • Regiobijeenkomst NVTZ Overijssel, workshop Op werkbezoek
 • Alumni Nyenrode, lezing Waarderend Toezicht
 • NVTZ, congres Kwaliteit en Veiligheid, workshop over toezien op leren
 • NVTZ, leergang kwaliteit en veiligheid, workshop over leren van fouten

Begeleiding en advies

Een onderzoek in opdracht van het bestuur van een vrouwencentrum en de gemeente, die dit centrum subsidieert naar de effectiviteit en de maatschappellijke impact van het vrouwencentrum, om in de toekomst voor het vrouwencentrum te kunnen borgen.

Waarderend onderzoek en advisering RvT
De RvT van een zorgorganisatie ontving van de ondernemingsraad een brief, waar ze het vertrouwen opzegden in de bestuurder. Waarderend Toezicht hield een waarderend onderzoek, waarbij ze groepsgesprekken voerden met medewerkers, de cliëntenraad, de bestuurder en het management en de ondernemersraad van deze organisatie. Ook werd een juridisch onderzoek uitgevoerd aan de hand van beschikbare documentatie. De Raad van Toezicht werd geadviseerd met conclusies en concrete aanbevelingen.

Begeleiding gesprekken en advisering RvC en aandeelhouders
De samenwerking tussen de interimbestuurder en het management van deze organisatie verliep stroef.  Waarderend Toezicht werd gevraagd om gesprekken tussen bestuurder en management te begeleiden en de RvC en aandeelhouders te adviseren over de verdere voortgang.

Werving en selectie
In een zorgorganisatie was na het overlijden van de oprichter en bestuurder op zoek naar een nieuwe bestuurder. Waarderend Toezicht stelde na gesprekken met de RvC, de cliëntenraad, ondernemingsraad en management een wervingsprofiel op. In samenwerking met TIB &Partners werd de werving en selectieprocedure uitgevoerd.

Procesvoorstel voor een RvA
Een nieuwe overheid-bv had in haar statuten opgenomen, dat er een Raad van Advies zou worden geïnstalleerd. Een advies werd voor de directeur-bestuurder en voor de aandeelhouders opgesteld op welke wijze het proces van werving en selectie en samenstelling van deze RvA te komen.

Begeleiding gesprek tussen RvB en RvT zorgorganisatie
Een zorgorganisatie kende na het aantreden van een nieuwe Raad van Bestuur een turbulente periode met de nodige incidenten, het al dan niet gedwongen vertrek van medewerkers en managers en hoog ziekteverzuim. De RvT en de RvB hechtten grote waarde aan het samenspel en de relatie tussen beiden. Waarderend Toezicht begeleidde een gesprek waar de wederzijdse verwachtingen en drijfveren centraal stonden en men elkaar beter leerde kennen en begrijpen.